Photos by Yuula Benivolski, courtesy of Katharine Mulherin.